O nama

Marta 2002. godine na sindikalnoj mapi Srbije, a pod okriljem UGS NEZAVISNOST stvorena je nova organizacija – Granski sindikat saobraćaja i telekomunikacija „Nezavisnost“ (GS SITEL NEZAVISNOST). Na osnivačkom kongresu usvojen je Statut i sva potrebna dokumenta za legitiman i transparentan rad, kao i rukovodni organi GS SITEL NEZAVISNOST – Glavni odbor i Predsedništvo. Za predsednika je izabran Aleksandar Titović iz PTT delatnosti, kome je potvrđeno poverenje za ovu čelnu funkciju i na naredna tri kongresa. Tokom minule decenije GS SITEL NEZAVISNOST postigao je zapažene rezultate i organizovao brojne akcije, pregovore, proteste u mukotrpnoj borbi za očuvanje radnih mesta i socijalne sigurnosti zaposlenih u sektorima koji predstavljaju ključne infrastrukturne sisteme svakog društva.

GS SITEL NEZAVISNOST svojim članovima obezbeđuje BESPLATNU PRAVNU POMOĆ, štiteći svoje članove pred poslodavcima, državnim organima i sudovima, preko službe pravne pomoći i posebno angažovanog tima advokata, pa je uz postojeću pravnu i advokatsku službu u našoj centrali UGS NEZAVISNOST, našim članovima obezbeđena najbolja radno – pravna zaštita u radnim sporovima.

CILjEVI

Granski sindikat zastupa zajedničke i posebne interese svojih članova i svih zaposlenih, a posebno se zalaže za ostvarivanje sledećih ciljeva:

 • ravnopravnost svih zaposlenih u delatnostima koje obuhvata ovaj Granski sindikat, kao i njihovo zajedničko delovanje na načelima solidarnosti i uzajamnosti;
 • obezbeđivanje radne, pravne i socijalne sigurnosti članstva;
 • poboljšanje materijalno - socijalnog položaja zaposlenih kroz socijalni dijalog i kolektivno pregovaranje, na načelima ravnopravnosti i socijalnog partnerstva;
 • zaštitu i unapređivanje radne i životne sredine;
 • razvoj i unapređivanje socijalnog dijaloga i tripartizma;
 • školovanje i obrazovanje članova za sindikalnu aktivnost;
 • pravnu zaštitu i zaštitu ekonomsko - socijalnog položaja zaposlenih;
 • zajedničko delovanje i razvijanje solidarnosti sa drugim sindikatima u sastavu UGS NEZAVISNOST.

U skladu sa demokratskim ustrojstvom i ciljevima za koje se bori, sindikat se, pre svega, koristi demokratskim metodama borbe:

 • − uspostavljanjem SOCIJALNOG PARTNERSTVA
 • − kolektivnim pregovaranjem i zaključivanjem KOLEKTIVNIH UGOVORA
 • − zalaganjem za zabranu LOCK – OUT – privremenog zatvaranja preduzeća
 • − javnim protestima
 • − ŠTRAJKOVIMA.

Sindikat ističe pravo da metode i oblike sindikalne borbe primeri konkretnim uslovima.

ČLANSTVO

Član/ica Granskog sindikata se postaje potpisivanjem pristupnice, čiji su oblik i sadržina utvrđeni Knjigom standarda UGS NEZAVISNOST.
Pristupanje u članstvo sindikata je dobrovoljno.

MEĐUNARDNA AKTIVNOST

GS SITEL NEZAVISNOST je članica međunarodne sindikalne centrale UNI (Union Network International), MKSS i EKSS.
GS SITEL NEZAVISNOST je članica najvećih sindikalnih organizacija i kao takav ima veoma aktivnu ulogu u UNI EUROPA (Pošta). Dva puta godišnje se održava Evropska konferencija na kojoj se razmenjuju stavovi i predlozi svih sindikata Jugoistočne Evrope.